රන්ජන් සමාව ඉල්ලයි

තමන් කළ වැඩවලින් කාට හෝ වරදක් උනානම් සමාවන්න කියන රන්ජන් මම හුදෙක් ආරක්ෂාව සංවාද පටිගත කළ බව කියයි.

ඔහුගේ මීළඟ චිත්‍රපටය game ය. තමාට තාමත් වැරදි නැති බව ඔහු කියයි. ලංකාවේ බහුතරයක් හොරු බව පවසන රන්ජන් කියා සිටින්නේ හොරු අල්ලන්නට යෑම බෙල්ල ගහල යන වැඩක් බවයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.