රෝහිත රාජපක්ෂ – පුංචි පුතු මගේ

රෝහිත රාජපක්ෂ ටඉරයි හඳයි වගේ පුංචි පුතෙක් ලැබී ඇත.  අපූරු රූප පෙළකි. සෙනෙහෙබර සංකල්පනයකි.

Vocals – Rohitha Rajapaksa

Music – Radeesh Vandebona

Lyrics – Malini Liyanage

Video – Manjith Thamanegama

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Comment moderation is enabled. Your comment may take some time to appear.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.