වවුනියාව පොලිස් සංකීර්ණය තුළ ඉදි වූ නව චෛත්‍යය මාර්තු මස 06 වෙනිදා විවෘත වේ

දිනසේන රතුගමගේ වවුනියාව පොලිස් සංකීර්ණය තුළ ඉදි වූ සාම විහාරයේ නව චෛත්‍යය මාර්තු මස 06 වෙනිදා උදෑසන අස්ගිරි පාර්ශ්වයේ මහා

Read more

අති කාර්යක්ෂම අර්ජුන්

බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වන අවස්ථාවේ මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා ලෙස කටයුතු කරමින් සිටි අර්ජුන් මහෙන්ද්‍රන්  බැඳුම්කර නිකුතුව සිදු වු රාජ්‍ය ණය

Read more