තායිවාන් බැංකු කොල්ලය සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට

තායිවානයේ ප්‍රසිද්ධ වාණිජ බැංකුවකින් ඩොලර් මිලියන ගණනක මුදලක් බැංකු පරිගණක දත්ත පද්ධතියට ඇතුළු වී සොරකම් කර එම මුදල්වලින් අමෙරිකානු ඩොලර්

Read more