යහපාලනය ගෙන දේ සෞභාග්‍යය – ශ්‍රී ලංකාව ස්ථාන 3කින් ඉදිරියට

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞභාග්‍යය 0.746ක් දක්වා ඉහළ ගොස් ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කරයි. සෞභාග්‍යය දර්ශකය මගින් මනිනු ලබන ශ්‍රී

Read more