අළුත් අගමැතිවරයෙක් සමග අළුත් යහපාලන ආණ්ඩුවක් සඳහා එජාප මන්ත්‍රි 43ක සහය

මහා බැංකු බැඳුම්කර හොරුන්ට සහ මහින්ද රාජපක්‍ෂ ආණ්‌ඩුවේ හොරුන්ට දඬුවම් ලබාදීමට නම් අලුත් අගමැතිවරයකු යටතේ යහපාලන ආණ්‌ඩුවක්‌ පිහිටුවිය යුතු බවත්

Read more