බාර් නීති ලිහිල් කරන ගැසට්‌ අහෝසි කරනවා – ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන

“අද අරක්‌කු තැබෑරුම් අරින වෙලාව වෙනස්‌ කරලා තියෙනවා. මාධ්‍යයෙන් තමයි මම ඒවා දැන ගත්තේ. කාන්තාවන්ටත් බාර් එකෙන් අරක්‌කු ගන්න ඉඩ

Read more