වෙන්කළ මි. 200 වෙනුවට මිලියන 1000 ක් වැය කරන්නේ කෙසේද?

පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සඳහා මෙවර අයවැය මගින් මිලියන 200 ක් වෙන්කර තිබියදී ඒ සඳහා මිලියන 1000ක් රජය මගින් වෙන්කර ඇති

Read more

පාර්ලිමේන්තුව ගැන මාධ්‍ය කියන්නේ බොරු – රජයේ ප්‍රවෘත්ති අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්

මැයි මස 08 වෙනිදා ආරම්භ කිරීමට නියමිත පාර්ලිමේන්තු නව සැසිවාරයේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් කිරීමට නියමිත රාජාසන කතාව අවසාන

Read more