වනිඳු නායකත්වයෙන් ඉවත්වෙයි

වනිඳු නායකත්වයෙන් ඉවත්වෙයි

වනිඳු හසරංග, ශ්‍රී ලංකා පන්දුවාර 20/20 නායකත්වයෙන් ඉවත් වූ බවට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් නිවේදනයක්.

Related Articles