මහේස්ත්‍රාත් තිලිණට මරණ තර්ජන

මහේස්ත්‍රාත් තිලිණට මරණ තර්ජන

 

කොළඹ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලිණ ගමගේ ඝාතනය කිරීමේ සැලැස්මක් පිළිබඳව දැන ගන්නට ලැබී ඇති බව පොලීසිය පවසයි.

 

Related Articles