පුවත්

පොලිසිය පූජිත හා හේමසිරි ප්‍රනාන්දු පසුපස

පාස්කු ඉරිදා බෝම්බ ප්‍රහාරයට පෙර ලැබුණු තොරතුරු සම්බන්ධයෙන් ප්‍රමාණවත් අන්දමින් කටයුතු නොකිරීම සම්බන්ධයෙන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි…