පුවත්

සිරකරුවන්ට ඡන්දය

සිරකරුවන්ගේ ඡන්ද අයිතිය තහවුරු කිරිමේ වැඩපිළිවෙලක් සකසන්නැයි සිරකරු අයිතිවාසිකම් සුරැකීමේ කමිටුව ශ්‍රී ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන්…