කාන්තාවන් රැසක් අත්අඩංගුවේ

කාන්තාවන් රැසක් අත්අඩංගුවේ

 

යුක්තිය මෙහෙයුමේ දෙවන පියවර දැන් ආරම්භ වී තිබේ.
මේ මෙහෙයුම තුල කාන්තාවන් රැසක් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

Related Articles