මන්ගෝ නැන්දා  ක්ලැරන්ස්  අමතයි

මන්ගෝ නැන්දා ක්ලැරන්ස් අමතයි

ක්ලැරන්ස් විජේවර්ධන ගැන බොහෝ දේ මේ වන විට කියැවී ඇත . ඒ සියල්ලම සුන්දර ගීතයක් වැනිය . ශිලා ගේ හඬින් ප්‍රේම පුරාණයේ අතීතය . සුදු මැණිකේ මගේ මැණිකේ ගීතයෙන් ගලාගිය ආදරයට හරස් වුනේ මන්ගෝ නැන්දා …..

 

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles