සිංහල හෝඩියේ අවුල් ගොඩයි

සිංහල හෝඩියේ අවුල් ගොඩයි

සිංහල හෝඩියේ අකුරු ගණන නිශ්චිත නොවීම අවශ්‍ය අකුරු නොමැතිවීම පිළිබඳව ගැටළු රැසක් මේතාක් නිරාකරණය වී නැති බව මහාචාර්ය ජේ බී දිසානායක පැවසුවේ කොළඹ විශ්ව විද්‍යාලයේදීය

 

Related Articles