පොල් වෙන්දේසියේ මිල පහළ බසී…

0
41

සැප්තැම්බර් 08 වැනි දින පැවති අවසන් වෙන්දේසියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ සාමාන්‍ය පොල් මිල සියයට 3.2 කින් පහළ වැටී ඇත. පොල් ගෙඩි 1,000 ක් සඳහා මිල රුපියල් 61,308.49 ක් විය.

ශ්‍රී ලංකා පොල් සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් පවත්වන ලද වෙන්දේසියේදී වැඩිම මිල රුපියල් 78,200 සිට ගෙඩි 1,000 ක් සඳහා රුපියල් 74,200 ක් වූ අතර අඩුම මිල රුපියල් 54,500 සිට 51,500 ක් විය.

ගැනුම්කරුවන් වෙන්දේසියේදී ගෙඩි 1,309,247ක් ඉදිරිපත් කළ අතර 959,249ක් අලෙවි විය.

ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාලය තුළ පොල් ආශ්‍රිත නිෂ්පාදන අපනයනය ඩොලර් මිලියන 462.87 සිට ඩොලර් මිලියන 501.74 දක්වා සියයට 8 කින් ඉහළ ගොස් ඇති බව දත්ත පෙන්වා දෙයි.

මේ ප්‍රවනතාවය අනුව ඉදිරි දිනවල පොල් ගෙඩි වල මිල අඩු විය හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here