රාජ්‍ය  ඇමතිවරු තිස් හතක්….

රාජ්‍ය ඇමතිවරු තිස් හතක්….

සර්ව පාක්ෂික ආණ්ඩුව පිළබඳ උත්සාහය අසාර්ථක වීමෙන් පසුව පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ සන්විත් මන්ත්‍රීවරුන්ගෙන් සමන්විත රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ත්ස් හත් දෙනෙක් දෙනෙක් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී ඇත.

Related Articles